REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ QUIOSQUE

IPostanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Podarunkowej QUIOSQUE.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej QUIOSQUE;
b) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej QUIOSQUE – PBH S A z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wyrzyskiej 6, 85-441 Bydgoszcz , KRS: 0000027965, NIP: 5540233443, REGON: 090009778
c) Karta Podarunkowa QUIOSQUE lub Karta - bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Salonach sprzedaży QUIOSQUE;
d) Nabywca - osoba, która w salonach sprzedaży QUIOSQUE na terenie Polski dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE;
e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej QUIOSQUE;
f) Salony sprzedaży QUIOSQUE – Sklepy stacjonarne QUIOSQUE na terenie Polski. Nie dotyczy sklepu internetowego QUIOSQUE prowadzonego pod adresem: www.QUIOSQUE.pl.
3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Podarunkowej QUIOSQUE, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Salonach sprzedaży QUIOSQUE.
4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej QUIOSQUE. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonach sprzedaży QUIOSQUE i nie podlegają oprocentowaniu.
5. Nabywca może wnioskować o wydanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE jedynie w Salonach sprzedaży QUIOSQUE położonych na terenie Polski i tylko w tych Salonach sprzedaży karta ta może być wydana.
6. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa QUIOSQUE nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.
7. Po dokonania zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej QUIOSQUE lub dokonania jej doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej QUIOSQUE bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
8. Zasilenie Karty Podarunkowej QUIOSQUE lub jej doładowanie nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
9. Karta Podarunkowa QUIOSQUE jest ważna przez jeden rok od daty jej wydania lub doładowania. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnego terminu ważności Karty Podarunkowej QUIOSQUE. Sprawdzenie terminu ważności może być dokonane bezpośrednio w Salonach sprzedaży QUIOSQUE na terenie Polski.

IIWydanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE

1. Karty Podarunkowe QUIOSQUE są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Wydanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE może nastąpić jedynie w Salonach sprzedaży QUIOSQUE położonych na terenie Polski.
3. Karta Podarunkowa QUIOSQUE może być używana wyłącznie w Salonach sprzedaży QUIOSQUE, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Podarunkowej QUIOSQUE.
4. Minimalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa QUIOSQUE wynosi 50 zł, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa QUIOSQUE wynosi 5.000 zł.
5. Nabywca poprzez zasilenie Karty Podarunkowej QUIOSQUE oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej QUIOSQUE oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

IIIDoładowywanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE

1. Użytkownik Karty Podarunkowej QUIOSQUE może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę, przy czym ogólna kwota zasilenia Karty Podarunkowej QUIOSQUE po doładowaniu nie może być niższa od minimalnej kwoty zasilenia ani nie może przekraczać maksymalnej kwoty zasilenia, które to kwoty zostały określone w pkt II.4. powyżej.
2. Doładowanie może nastąpić jedynie w Salonach sprzedaży QUIOSQUE położonych na terenie Polski.
3. Doładowanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE następuje w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w kwocie odpowiadającej wartości doładowania.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości doładowania Karty Podarunkowej QUIOSQUE. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonach sprzedaży QUIOSQUE i nie podlegają oprocentowaniu.

IVZasady użytkowania Karty Podarunkowej QUIOSQUE

1. Do realizacji w Salonach sprzedaży QUIOSQUE będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe QUIOSQUE nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową QUIOSQUE wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Podarunkowej QUIOSQUE wynikającego z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach doładowania Karty Podarunkowej QUIOSQUE
3. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej QUIOSQUE, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej QUIOSQUE. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonach sprzedaży QUIOSQUE na terenie Polski.
5. Wydawca lub inne podmioty prowadzące Salony sprzedaży QUIOSQUE mają prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej QUIOSQUE w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia Karty Podarunkowej QUIOSQUE w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
b) braku środków na Karcie Podarunkowej QUIOSQUE;
c) braku wystarczającej ilości środków na Kacie Podarunkowej QUIOSQUE pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. IV.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
d) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej QUIOSQUE (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy).
6. Wydawca lub inne podmioty prowadzące Salony sprzedaży QUIOSQUE nie odpowiadają za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej QUIOSQUE wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

VZasady użytkowania Karty Podarunkowej QUIOSQUE

1. Wydawca lub inne podmioty prowadzące Salony sprzedaży QUIOSQUE nie ponoszą odpowiedzialności za Karty Podarunkowe QUIOSQUE od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Podarunkowej QUIOSQUE po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy lub innych podmiotów prowadzących Salony sprzedaży QUIOSQUE żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej QUIOSQUE. Wydawca ani inne podmioty prowadzące Salony sprzedaży QUIOSQUE nie umożliwiają też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej QUIOSQUE zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.
2. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej QUIOSQUE jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy lub innych podmiotów prowadzących Salony sprzedaży QUIOSQUE żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej QUIOSQUE będą rozpatrywane przez Wydawcę lub inne podmioty prowadzące Salony sprzedaży QUIOSQUE w ustawowym terminie od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje dotyczące towarów i usług zakupionych w Salonach sprzedaży QUIOSQUE należy dokonywać w Salonach QUIOSQUE, w których dokonano zakupu tych towarów lub usług.
4. Reklamacje - w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty - mogą być składane bezpośrednio w Salonach sprzedaży Wydawcy, w godzinach ich otwarcia.

VIZwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu Karty Podarunkowej QUIOSQUE, saldo Karty Podarunkowej QUIOSQUE zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów.
2. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową QUIOSQUE będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Podarunkowej QUIOSQUE.

VIIPostanowienia końcowe

1. Wydanie Karty Podarunkowej QUIOSQUE nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Podarunkowa QUIOSQUE w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Podarunkowa QUIOSQUE jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.QUIOSQUE.pl/KartaPodarunkowa.
5. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Podarunkowej QUIOSQUE można uzyskać w Salonach QUIOSQUE oraz na www.QUIOSQUE.pl/KartaPodarunkowa.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Podarunkowych QUIOSQUE i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych QUIOSQUE bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych QUIOSQUE Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.QUIOSQUE.pl/KartaPodarunkowa. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.QUIOSQUE.pl/karta-podarunkowa.